2000/2001

President: Clement Chu-Sing Lau

Vice President/President Elect: Yuezu (Edwin) Yu

Treasurer: Chu-heng (Harry) Chang

Secretary: Zhangjun Yan